Statut

AL ASOCIAŢIEI CENTRUL DE STUDII REGIONALE ŞI PLURALISTE „TRANSILVANIA”

Capitolul I

Dispoziţii generale
Art. 1. Se constituie Asociaţia cu denumirea Centrul de Sudii Regionale şi Pluraliste „Transilvania”, denumită în continuare “Asociaţia” potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare, de către următoarele persoane, membri fondatori:
Această denumire va fi respectată în toate documentele, anunţurile si relaţiile cu alte instituţii
Art. 2. Asociaţia este o organizaţie nonguvermanentală română, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ce reuneşte prin libera adeziune persoane care oferă prin contribuţia lor materială, cunoştinţele şi activitatea lor proprie în folosul comunităţii locale. Ea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul statut.
Art. 3. Asociaţia are personalitate juridică în temeiul O.G. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi în urma înregistrării sale ca persoană juridică la Judecătoria Târgu-Mureş în Registrul fundaţiilor şi asociaţiilor.
Art. 4. Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, fiind deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic.
Art. 5. Organele sale de conducere au, de la data dobândirii personalităţii juridice, autonomie faţă de orice organizaţie, societate, asociaţie, fundaţie din ţară sau străinătate cu care intră în raporturi, precum şi faţă de organele puterii şi administraţiei publice şi faţă de orice organe sau autorităţi politice sau apolitice. Autonomia Asociaţiei este garantată de lege ca persoană juridică de drept privat autorizată.
Art. 6. Sediul principal al Asociaţiei este în mun. Târgu-Mureş, str. Târgului nr. 15, judeţul Mureş.
Sediul Asociaţiei se va putea schimba în raport cu necesităţile unei mai bune activităţi. Orice schimbare a sediului se va face prin hotărârea Consiliului Director şi se va comunica instanţei judecătoreşti de care Asociaţia aparţine, atât la vechiul sediu cât şi la cel nou.
Art. 7. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată, începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Capitolul II
Scopul si obiectivele
Art. 8. Asociaţia are drept scop promovarea activităţilor cu caracter ştiinţific, cultural şi social.
Pentru realizarea acestui scop Asociaţia va avea următoarele obiective şi activităţi:
a. să iniţieze, să susţină şi să patroneze proiecte cu caracter ştiinţific, cultural şi social;
b. să deruleze programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţi publice şi structuri private din ţară şi străinătate;
c. să editeze publicaţii proprii (volume, reviste) şi să sprijine editarea de lucrări ştiinţifice din domeniul enunţat în paragraful a);
d. să organizeze reuniuni cu caracter ştiinţific, cultural şi social (simpozioane regionale, naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări, dezbateri, mese rotunde, manifestări culturale);
e. să acorde consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de desfăşurarea unor activităţi similare celor derulate de Asociaţie;
f. să sprijine participarea membrilor săi la manifestări similare în ţară şi străinătate;
g. să instituie burse de studiu pentru cercetători (în special tineri) pentru teme conforme scopului principal al Asociaţiei;
h. să creeze baze de date şi o arhivă (inclusiv digitală) cu tematică în concordanţă cu scopul principal al Asociaţiei, care să poată fi pusă la dispoziţia cercetătorilor cu calificare academică, la sediul Asociaţiei sau prin intermediul site-ului acesteia, după caz, şi în condiţii care urmează a fi stabilite de Adunarea Generală;
i. să organizeze activităţi educativ-formative, în conformitate cu scopul principal al Asociaţiei;
j. să organizeze şi să sprijine activităţi de memorializare a trecutului regional şi de valorificare turistică a patrimoniului cultural local, în condiţiile admise de legea în vigoare;
k. să atragă şi să utilizeze, în condiţiile legii, resurse financiare ori de altă natură sub formă de donaţii, subvenţii, obiecte şi alte contribuţii, în vederea realizării scopului Asociaţiei;
l. să dezvolte activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;
m. să facă acte de binefacere, în măsura în care sunt justificate sub aspect social şi nu afectează realizarea scopului principal al Asociaţiei.
Capitolul III
Calitatea de membru
Art. 10. Alături de membrii fondatori, pot fi membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice care depun o cerere de adeziune scrisă în care declară că sunt de acord cu prevederile statutare şi alte reglementări specifice şi doresc să contribuie la realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse. Cererea de adeziune va fi supusă analizei şi votului Consiliului Director, a cărei admitere se va hotărî numai prin unanimitate de voturi.
Pot fi membri persoane fizice indiferent de vârstă, profesie, sex, cetăţenie, naţionalitate, etnie, apartenenţă politică sau religie, origine socială sau avere, care conform cererii de asociere respectă atât statutul Asociaţiei cât şi regulamentul intern de funcţionare.
Pot fi asociaţi: persoane fizice, asociaţiile sau societăţile cu personalitate juridică, cu domiciliul în ţară sau străinătate, urmând ca reprezentarea acestora în Adunarea Generală să fie nominală (un vot pentru fiecare persoană juridică.
Art. 11. Poate avea calitatea de “membru de onoare” al Asociaţiei persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a. să fie membru al Asociaţiei;
b. să fie o personalitate recunoscută de comunitate;
c. să se fi evidenţiat prin activităti de promovare a valorilor comunităţii locale;
d. să obţină votul unanimităţii Consiliului Director.
Capitolul IV
Drepturile şi obligaţiile membrilor
Art. 12. Membrii, membrii fondatori ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a. să participe la luarea hotărârilor legate de activitatea Asociaţiei;
b. să aleagă conducerea Asociaţiei şi să fie aleşi în aceasta;
c. să primească gratuit publicaţiile şi alte materiale editate de Asociaţie;
d. să aibă acces la baza de date creată de Asociaţie;
e. să primească la cerere toate informaţiile disponibile în domeniu;
f. să recomande primirea de noi membri, să participe la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;
g. să fie de acord sau nu cu unele acţiuni întreprinse de Asociaţie;
h. să formuleze propuneri şi critici constructive cu privire la activitatea şi programele Asociaţiei.
Membrii fondatori şi membrii de onoare sunt scutiţi de taxa cotizaţiei:
Membrii de onoare au următoarele drepturi:
a. să primească gratuit publicaţiile şi alte materiale editate de Asociaţie;
b. să aibă acces la baza de date creată de Asociaţie;
c. să primească la cerere toate informaţiile disponibile în domeniu;
d. să recomande primirea de noi membri, să participe la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;
e. să formuleze propuneri şi critici constructive cu privire la activitatea şi programele Asociaţiei.
Art. 13. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a. să respecte prevederile statutare;
b. să plătească la termen cotizaţia stabilită;
c. să contribuie la creşterea prestigiului Asociaţiei şi la popularizarea acţiunilor sale;
d. să sprijine moral şi material desfăşurarea acţiunilor Asociaţiei;
e. să răspundă penal, civil sau disciplinar, după caz, pentru faptele ce aduc atingere scopului Asociaţiei.
Art. 14. Pierderea calităţii de membru se realizează prin:
a. retragere;
b. deces;
c. declararea judecătorească a morţii;
d. excludere;
e. abateri de la statutul Asociaţiei şi de la regulamentul intern;
f. condamnarea definitivă a asociatului pentru faptele, care aduc prejudicii morale şi/sau materiale Asociaţiei sau activităţilor acesteia;
g. defăimărilor aduse de membru la adresa activităţilor Asociaţiei;
h. dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei.
Excluderea se decide de către Consiliul Director, prin unanimitate de voturi, pentru încălcarea gravă a prevederilor statutare.
Dacă unul din membri fondatori, persoană juridică, este dizolvată, radiată sau supusă procedurii insolvenţei, se va proceda la înlocuirea sa, pierzând astfel calitatea de membru al asociaţiei.
Art. 15. Sancţiuni. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Statut sau pentru acţiuni ce lezează interesele se va putea aplica după caz:
a. mustrarea verbală de către Consiliul Director al Asociaţiei;
b. avertismentul scris;
c. suspendarea calităţii de membru de la o lună până la 12 luni;
d. excluderea din Asociaţie;
e. promovarea, după caz, de acţiuni civile sau plângeri penale la organele competente;
Stabilirea măsurilor se va face la propunerea Consiliului Director şi în cadrul Adunărilor Generale ordinare sau extraordinare ca urmare a votului.
Art. 16. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei.
Capitolul V
Patrimoniul Asociaţiei
Art. 17. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 800 (opt sute) de lei în numerar. El urmează să fie suplimentat prin:
a. taxe de înscriere;
b. cotizaţiile membrilor (stabilite de Consiliul Director, cu aprobarea Adunării Generale);
c. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
d. venituri realizate din activităţi economice directe (conform art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare) ale Asociaţiei sau ale filialelor acesteia;
e. donaţii, sponsorizări sau legate;
f. donaţii şi alte contribuţii băneşti sau în natură din partea unor persoane fizice sau juridice;
g. sponsorizări din ţară şi străinătate destinate scopurilor Asociaţiei;
h. din resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi/sau de la terţe persoane, fizice şi/sau juridice care intenţionează să susţină activităţile de bază ale Asociaţiei;
i. finanţări nerambursabile;
j. alte venituri prevăzute de lege.
Art. 18. Evidenţa şi operaţiile cu bunuri din patrimoniu şi financiare vor fi ţinute în conformitate cu prevederile legale şi normele metodologice.
Patrimoniul nu poate fi înstrăinat sau grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale membrilor Asociaţiei.
Responsabilitatea cu privire la gestionarea bunurilor din patrimoniu şi gestiunea financiară aparţin persoanelor desemnate prin decizia Consiliului Director.
Succesiunile se pot accepta numai sub beneficiul de inventar.
Evidenţa bunurilor din patrimoniu se va ţine în conformitate cu prevederile legilor si normelor metodologice în vigoare.
Rezultatul inventarierii efectuată anual de o comisie desemnată va fi supus analizei şi aprobării Consiliului Director.
Art. 19. În scopul asigurării resurselor financiare necesare, Asociaţia desfăşoară activităţi necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de întreţinerea Asociaţiei.
Capitolul VI
Organe de conducere, administrare şi control
Art. 20. Asociaţia funcţionează prin următoarele organisme:
a. Adunarea generală;
b. Consiliul director;
Art. 21. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor.
Atribuţiile Adunării Generale sunt:
a. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
b. aprobă bugetul de venituri, cheltuieli şi bilanţul contabil;
c. alege şi revocă membrii Consiliului director;
d. alege şi revocă cenzorul;
e. stabileşte nivelul cotizaţiei şi al modalităţii de plată a acesteia;
f. admite sau exclude membrii;
g. aprobă asocierea sau colaborarea cu alte organisme similare;
h.decide înfiinţarea de filiale şi alte structuri teritoriale;
i.decide modificarea actului constitutiv şi al statutului;
j. decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei.
Adunarea Generală ordinară are loc anual. Adunarea Generala extraordinară poate fi convocata de către Consiliul Director ori de câte ori este cazul.
Art. 22. Adunarea Generală se convoacă, prin scrisoare recomandată cu confirmare cu 15 zile lucrătoare înainte.
Adunarea generală este legal întrunită, dacă sunt prezenţi 50% dintre membrii (fondatori şi ceilalţi membrii aderaţi), iar hotărârile se iau cu voturile cel puţin 50% +1 ale membrilor prezenţi.
Art. 23. Între şedinţele Adunării Generale, activitatea Asociaţiei este condusă de Consiliul Director, compus din:
a. un preşedinte;
b. un vicepreşedinte;
c. un secretar;
Membrii Consiliului Director sunt aleşi prin vot secret de către Membrii Adunării Generale.
Cel puţin 2 (doi) dintre membrii Consiliului Director se recrutează dintre membrii fondatori ai Asociaţiei.
Art. 24. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a. alege Preşedintele Asociaţiei
b. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
c. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
d. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
e. hotărăşte înfiinţarea de noi filiale;
f. decide modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;
Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un Registru de Procese-verbale. Procesulverbal se va semna de toţi membrii participanţi. În intervalul dintre şedinţe, preşedintele Consiliului asigură realizarea măsurilor stabilite de Adunare şi Consiliu.
Art. 25. Controlul financiar intern al Asociaţiei poate fi asigurat de un cenzor ales prin vot secret de către membrii Adunării Generale a Asociaţiei. Cenzorul, dacă va fi desemnat, avea următoarele atribuţii:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c. poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
d. îndeplineşte orice alte atribuţii la hotărârea Adunării Generale.
Capitolul VII
Atribuţiile membrilor de conducere
Art. 26. PREŞEDINTELE:
a. coordonează activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului încredinţat;
b. asigură continuitatea şi permanenţa activităţii Asociaţiei;
c. reprezintă Asociaţia în toate ocaziile ce necesită angajarea acesteia prin prezenţă şi semnătură;
c. informează şi colaborează cu vicepreşedintele asupra activităţii Asociaţiei şi semnează toate actele care angajează Asociaţia;
d. va lua parte sau va delega un membru al Consiliului Director la toate tranzacţiile comerciale care se efectuează pentru Asociaţie;
e. urmăreşte buna gospodărire a fondurilor şi mijloacelor din dotare;
f. aprobă evidenţa membrilor Asociaţiei şi semnează legitimaţiile membrilor;
g. aprobă proiectele de programe trimestriale de activitate ale Asociaţiei.
VICEPREŞEDINTELE:
a.sprijină preşedintele şi colaborează cu acesta în îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor statutare şi cele derivând din programele de activitate ale Consiliului;
b. supraveghează activitatea de relaţii cu organismele guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, activitatea de sponsorizare etc.;
c. asigură interimatul în condiţiile în care Preşedintele este în imposibilitate de exercitare a funcţiei.
SECRETARUL:
a. planifică activitatea Consiliului Director, pregăteşte materialele de şedinţă şi asigură prezenţa la şedinţa a Consiliului;
b. ţine evidenţa actelor şi documentelor activităţii Consiliului şi Asociaţiei;
c. întocmeşte procesele-verbale de şedinţă de Consiliu şi urmăreşte îndeplinirea la termen a hotărârilor acestora;
d. asigură corespondenţa Consiliului;
e. ţine evidenţa la zi a membrilor Asociaţiei;
f. coordonează activitatea secretariatului Asociaţiei;
g. urmăreşte încasarea cotizaţiilor, a costului abonamentelor la revista Asociaţiei, a costului altor publicaţii;
h. încasează taxele de participare la diverse manifestări;
i. plăteşte cheltuielile aprobate de către preşedinte sau Consiliul Director;
j. urmăreşte exerciţiul financiar şi se preocupă de întocmirea bilanţului;
k. înregistrează sumele băneşti provenite din donaţii şi alte surse în beneficiul Asociaţiei;
l. informează lunar situaţia casei, iar în Adunarea Generală prezintă un raport detaliat asupra fondurilor şi patrimoniului Asociaţiei.
Capitolul VIII
Dispoziţii finale
Art. 27. Asociaţia are însemne proprii (ştampilă şi siglă).
Art. 28. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei. Transmiterea patrimoniului.
Dizolvarea Asociaţiei. Asociaţia se poate dizolva:
a. de drept;
b. prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c. prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 29. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt scopul nu este modificat în consecinţă;
b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
c. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 30. Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate în următoarele situaţii:
a. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c. când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d. când Asociaţia a devenit insolvabilă;
Instanţa competentă s ă hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.
Art. 31. Lichidarea Asociaţiei se va realiza cu respectarea prevederilor legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.
Art. 32. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile cuprinse în patrimoniul acesteia şi rămase ca urmare a lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform dispoziţiilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului.
Art. 33. Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei, la data de 22 noiembrie 2013, şi redactat în 9 exemplare originale, fiind atestate de avocat Ioana Maria Hintea.